(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ៣៦ករណី ឃាត់ខ្លួន៧១នាក់​ (ស្រី៣នាក់)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន២៣ករណី ឃាត់ខ្លួន៤៥នាក់ (ស្រី៣នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១៣ករណី ឃាត់ខ្លួន២៦នាក់​ (ស្រី១នាក់)៕