(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួន ទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង​ របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងស្រុង៖