(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានបង្ហាញពីស្ថានភាពអាកាសធាតុអប្បបរមា (ចុះត្រជាក់) នៅទូទាំង២៥រាជធានី-ខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជា។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមទាំងស្រុង៖