(ភ្នំពេញ)៖ កិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី២ នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង ដែលធ្វើឡើងពេញមួយកំណាត់ថ្ងៃនៅលើកទឹកដីកម្ពុជា ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ទៅប្រកបដោយជោគជ័យ និងផ្លែផ្កាខ្ពស់ ដោយប្រទេសសមាជិកនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង បានសន្យាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នា ជាពិសេសការជំរុញសន្តិភាពក្នុងតំបន់ ដើម្បីទទួលបានការអភិវឌ្ឍ និងភាពរីកចម្រើនបន្តទៀត។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងភ្នំពេញ នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ-ឡានឆាង លើកទី២ ដែលបានធ្វើឡើងនៅកម្ពុជាចំនួន៨ទំព័រ៖