(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់កម្ពុជា គឺក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង (CHIP MONG) ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនរូប ជាមួយនឹងការងារជាច្រើនមុខតំណែង។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើស បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន CHIP MONG បានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ដូចជា៖

១៖ Sales Supervisor ចំនួន២រូប
២៖ Sales Officer ចំនួន១០រូប
៣៖ Sales Coordinator ចំនួន១រូប
៤៖ Production Supervisor ២រូប
៥៖ Production Operator ២០រូប
៦៖ Maintenance Supervisor ០១រូប
៧៖ Maintenace Technicion ១០រូប

សាធារណជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទាក់ទង៖ www.chipmonggroup.com/career, Tel: 017 593 222៕