(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការកំណត់ ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ទនៈ នៅតាមស្ថានីយ ដោយតម្លៃសាំងធម្មតាថ្លៃ៣,៩០០រៀលក្នុង១លីត្រ  និងម៉ាស៊ូតថ្លៃ៣,៦០០រៀលក្នុង១លីត្រ ដែលតម្លៃនេះចាប់អនុវត្តន៍ពីថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុង៖