(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧នេះ អ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនៅកម្ពុជា បានបន្តសរសេរលិខិតជំហរទី៤ ជូនសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសភា នៃសហភាពអឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពី «អ្វីដែលប្រជាជនកម្ពុជាចង់បាន និងចង់ឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគោរពនិងបំពេញ»អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News សូមចុះផ្សាយទាំងស្រុងនូវខ្លឹមសារនៃលិខិតជំហរនេះ៖