(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា ខេត្តតាកែវ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង បញ្ជាក់ពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីទាំងស្រុង នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូស្អែកនេះ ចាប់ពីម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១០ព្រឹក ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបរិក្ខារអគ្គិសនី៕