(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង បញ្ជាក់ពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតាមតំបន់មួយចំនួន ក្នុងក្រុងសៀមរាប ដើម្បីកាត់រំលែកបន្ទុកខ្សែ និងត្រង់ស្វូរ ទៅតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់៕

ព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីពេលវេលា និងទីតាំងនៃការផ្អាក សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង ខាងក្រោមរបស់អគ្គិសនីសៀមរាប៖