(ភ្នំពេញ)៖ បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិក ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ដាក់កម្រិតបន្ថែម ចំពោះទិដ្ឋាការដល់មន្រ្តីមួយចំនួនរបស់កម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូនោះ, ដោយនៅថ្ងៃនេះ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយតប ជុំវិញការប្រកាសដាក់កម្រិតបន្ថែម អំពីទិដ្ឋាការដល់មន្រ្តីកម្ពុជា។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា មានចំនួន៧ចំណុច ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖