(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មការប្រឡងជ្រើសរើស និស្សិតចូលរៀនថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ ពីការរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើស បេក្ខជនចូលរៀន សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨ ជាង១០០នាក់ ត្រូវនឹង២០ឯកទេស។

កាលបរិច្ឆេទទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង៥រសៀល។ ការប្រឡងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងសទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ គណៈកម្មការប្រឡងជ្រើសរើសទាំងស្រុង៖