(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ៣០ករណី ឃាត់ខ្លួន៧១នាក់ (ស្រី៥នាក់)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៨ករណី ឃាត់ខ្លួន៤១នាក់ (ស្រី៤នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១២ករណី ឃាត់ខ្លួន៣០នាក់ (ស្រី១នាក់)៕