(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញ របាយការណ៍ ស្តីពីការប្រមូលផលស្រូវរដូវវស្សា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ដោយបញ្ជាក់ថា រហូតមកដល់ពេលនេះ ប្រជាកសិករប្រមូលផលបានជាង១,៣២៥,៩៨៨ហិកតាហើយ ស្មើនឹង៥០.០២ភាគរយ។

ឆ្នាំ២០១៧នេះ ប្រជាកសិករបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សាលើផ្ទៃដី២,៦៥០,៦៥៤ហិកតា៕