(ភ្នំពេញ)៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកានេះ ចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាក ការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨។

សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ខាងមុនេះ មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ អាចឈប់សម្រាកក្នុងថ្ងៃបុណ្យជាតិ និងអន្តរជាតិផ្សេងសរុបចំនួន២៧ថ្ងៃ៕


ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានអនុក្រឹត្យរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទាំងស្រុង៖