(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បាននិងកំពុងចាប់ផ្តើមដាក់ឱ្យដំណើរការ គេហទំព័រ និង កម្មវិធីលើទូរស័ព្ទដៃស្មាតហ្វូន (APP) ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានអំពីសេចក្តីជូនដំណឹង និងព័ត៌មានសន្តិសុខ។

ជាមួយគ្នានេះ ក្រសួងមហាផ្ទៃ រៀបចំក្រុមការងារព័ត៌មាននៅទូទាំងប្រទេស ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ នៅលើបច្ចេកវិទ្យានេះផងដែរ។

គេហទំព័រ និង កម្មវិធីលើទូរស័ព្ទដៃស្មាតហ្វូន (APP) នឹងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ នូវរាល់សេចក្តីជូនដំណឹង លិខិតបទដ្ឋាន ពិសេសព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ ចរាចរណ៍ ការបម្រើសេវាសាធារណៈ ក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងមូល រួមទាំងសកម្មភាពថ្នាក់ដឹកនាំ អាជ្ញាធរសាលារាជធានី ខេត្តផងដែរ៕