(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានប្រកាសអំពីលទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី១៣ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ដែលធ្វើឡើងរយៈពេល២ថ្ងៃ នៅថ្ងៃទី២០-២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរដ្ឋធានីណៃពីដោ ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា៕

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលទាំងស្រុងដែលប្រកាសដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា៖