(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ២៣ករណី ឃាត់ខ្លួន៤៩នាក់ (ស្រី៤នាក់)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១០ករណី ឃាត់ខ្លួន២០នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១៣ករណី ឃាត់ខ្លួន២៩នាក់៕