(ភ្នំពេញ)៖ អង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានផលិតនូវវីដេអូមួយ ដែលមានរយៈពេលជាង៣០នាទី ដែលមានចំណងជើងថា «មូលហេតុអ្វី បានជាបក្សសង្គ្រោះជាតិ ត្រូវបានប្តឹងរំលាយ?» ដោយក្នុងវីដេអូនោះ បានពន្យល់យ៉ាងក្បេះក្បាយ និងលំម្អិត អំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមាន ការប្តឹងរំលាយសង្គ្រោះជាតិ ដែលមានមេដឹកនាំ ធ្វើតាមបង្គាប់របស់បរទេស មិនគិតអំពីជាតិសាសន៍របស់ខ្លួន​។

សូមទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោម៖