(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ៣៤ករណី ឃាត់ខ្លួន៧៤នាក់ (ស្រី៤នាក់)
១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៨ករណី ឃាត់ខ្លួន៤៥នាក់ ។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១៦ករណី ឃាត់ខ្លួន២៩នាក់៕