(ភ្នំពេញ)៖ កម្មវិធីពិសេស បានមកដល់ហើយ សម្រាប់សម្រាប់ ម៉ាស្ទ័រ ស៊ុគីស៊ុប សាខាស៊ូភើស្ទ័រ ដែលស្ថិតនៅក្រោយសាលា ណតប្រ៊ីតផ្លូវ២០០៤ មានការបញ្ចុះតម្លៃ ២០% សូមប្រញាប់ឡើង ឱកាសពិសេស មានពេលកំណត់។

ទំនាក់ទំនងកក់តុ និងសេវាដឹកជញ្ចូនដល់ផ្ទះ៖ 081 2 8888 2 / 023 2222 30 ។

#master_suki_soup_cambodia #MasterSukiSoup #HappyBirthday

ពិសាម៉ាស្ទ័រ ស៊ុគីស៊ុប ជួបជុំគ្រួសារយ៉ាងសប្បាយរីករាយ សុខភាពល្អ!