(ភំពេញ)៖ សេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតចំនួន៤ ពាក់ព័ន្ធនឹងការបែងចែកអាសនៈ ពេលរំលាយបក្សនយោបាយក្នុងរដ្ឋសភា ត្រូវបានព្រឹទ្ធសភា អនុម័តទាំងស្រុងហើយ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧នេះ។ ក្រោយពេលអនុម័តនេះ ព្រឹទ្ធសភា បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយ បង្ហាញអំពីលទ្ធផលផ្លូវការ នៃកិច្ចប្រជុំទាំងមូល។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ព្រឹទ្ធសភា៖