(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖៣១ករណី ឃាត់ខ្លួន៧៧នាក់ (ស្រី១០នាក់)
១៖ ករណីជួញដូរ គ្រឿងញៀន១៥ករណី ឃាត់ខ្លួន៤១នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១៦ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៦នាក់៕