(ភ្នំពេញ)៖ តាមរបាយការណ៍ របស់មន្ទីរពេទ្យ កុមារជាតិ មន្ទីរពេទ្យមិត្ដភាព-ខ្មែរសូវៀត និងមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ ដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន នៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេល១សប្ដាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៦-១៥ ខែតុលា អ្នកជំងឺជិត១៩,៦២៧នាក់ ដែលមកពិនិត្យព្យាបាល។

មន្ទីរពេទ្យ កុមារជាតិ៖៩,៩១៨នាក់

មន្ទីរពេទ្យ មិត្ដភាពខ្មែរ-សូវៀត៖ ៧,៧៥៨នាក់

មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ៖ ១,៩៥១នាក់