(ភ្នំពេញ)៖ ឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះ សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប មានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ទៅតាមនិទ្ទេស ចាប់ពី ២០% ដល់ ១០០% សម្រាប់សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្ររង លើមុខជំនាញជាច្រើន រួមមាន៖ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិសិក្សាជាភាសាអង់គ្លេស, អក្សរសាស្រ្តចិន, អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស, នីតិសាស្រ្ត, រដ្ឋបាលសាធារណៈ, វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ, សេដ្ឋកិច្ច, ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ, គណនេយ្យ, គ្រប់គ្រង, ម៉ាឃីទីង, គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារនិងទេសចរណ៍, បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ។

*អាហារូបករណ៍ផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី២៥ តុលា ២០១៧!

*បរិញ្ញាបត្រ-រងឆ្នាំទី១ ចូលរៀនថ្ងៃទី២៥ តុលា និងឆ្នាំទី២-៣ ចូលរៀនថ្ងៃទី៩ តុលា ២០១៧

*បណ្ឌិត និងអនុបណ្ឌិត ចូលរៀនថ្ងៃទី៣ មករា ២០១៨

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១៥ ៧២ ០០ ៧២! សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប ជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ!