(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានព្យាករណ៍ថា កម្ពុជានឹងទទួលរងនូវប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបនៅភាគខាងជើង ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ដែលធ្វើឱ្យមានភ្លៀងធ្លាក់នៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧។

តាមការព្យាករណ៍នេះ រាជធានី និងខេត្តជាច្រើនរបស់កម្ពុជា អាចប្រឈមនឹងជំនន់ទឹកភ្លៀង។ ចំណែកទឹកទន្លេ ក៏នឹងហក់ឡើងជាថ្មីផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងធនធានទឹក៖