(ភ្នំពេញ)៖ ឱកាសសិក្សាដ៏ល្អសម្រាប់បុត្រីធីតា របស់លោកអ្នក បានមកដល់ហើយ ពីសាលាប៊ែលធី អន្តរជាតិ ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨ ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះ តទៅ នៅគ្រប់ទីតាំងសាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិទាំង១៨ សាខា។

*ថ្នាក់ចំណេះទូទៅ៖ បង់ថ្លៃសិក្សា ១ឆ្នាំ ផ្តល់ជូនឯកសណ្ឋានសិស្ស ២កំប្លេ (ផុតកំណត់ ២៦-សីហា-២០១៧)

*ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ៖ បង់ថ្លៃសិក្សា ១វគ្គ ផ្តល់ជូនសៀវភៅសិក្សាគូល័រ ១ឈុត (ផុតកំណត់៣១-សីហា-២០១៧)

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ 078 8888 15 / 078 9999 16 / 023 9999 86៕