(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ បង្រ្កាប២៧ករណី ឃាត់ខ្លួន៤៨នាក់ (ស្រី២នាក់)
១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន២០ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៤នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៧ករណី ឃាត់ខ្លួន១៤នាក់៕