(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ បង្រ្កាប១៧ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៦នាក់ (ស្រី៣នាក់)
១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៣ករណី ឃាត់ខ្លួន២៥នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៤ករណី ឃាត់ខ្លួន១១នាក់៕