(ភ្នំពេញ)៖ សមាគម អ៉ីគ័នតាវ ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា បានប្រកាសគាំទ្រនូវនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងអនុលោមទៅតាមបទបញ្ញតិ្តរបស់ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ដោយមិនចូលក្នុងសកម្មភាព នយោបាយនានា ឬចូលរួមជាមួយគណបក្សនយោបាយណាមួយនៅកម្ពុជាឡើយ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ សមាគម អ៉ីគ័នតាវ ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា៖