(ភ្នំពេញ)៖ ក្នុងរយៈពេល១ខែ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី០១កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧នេះ អ្នកជំងឺ១៥,៨៦៣នាក់ ដែលបានមកទទួលសេវាព្យាបាល នៅមន្ទីរពេទ្យ ព្រះអង្គដួង ទាំងបង់ថ្លៃសេវាព្យាបាល និងបង់ថ្លៃជួស ដោយ ប.ស.ស។

របាយការណ៍លម្អិត មានដូចខាងក្រោម៖