(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ បង្រាប២៣ករណី ឃាត់ខ្លួន៤០នាក់ (ស្រី២នាក់)
១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៤ករណី ឃាត់ខ្លួន២៣នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៩ករណី ឃាត់ខ្លួន១៧នាក់៕