(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១៦ករណី ឃាត់ខ្លួន២៧នាក់ (ស្រី៤នាក់)
១៖ ករណីជួញដូរ គ្រឿងញៀន៧ករណី ឃាត់ខ្លួន នាក់១១(ស្រី៣នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៩ករណី ឃាត់ខ្លួន ១៦នាក់ (ស្រីម្នាក់)៕