(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១៧ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៧នាក់ ស្រី៣នាក់
១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១០ករណី ឃាត់ខ្លួន១៧នាក់ (ស្រីម្នាក់) ។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៧ករណី ឃាត់ខ្លួន២០នាក់  (ស្រី២នាក់) ៕