(ភ្នំពេញ)៖ កម្មវិធី អេស៊ីលីដាយូនីធី​ ជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមួយប្រភេទ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជន និងសាធារណជនទូទៅ ដែលធ្លាប់ ឬមិនធ្លាប់ប្រើសេវាធនាគារពីមុនមក ជាមួយធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ឬធនាគារផ្សេង អាចធ្វើប្រតិបត្តិការសេវាធនាគារ តាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តដែលដំណើរការដោយ Android និង iOS ។

សូម​ទាញយក​កម្មវិធី អេស៊ីលីដាយូនីធី​ទាន់​ចិត្ត ពី ៖

- App Store (iOS/iPhone): https://itunes.apple.com/us/app/acleda-unity-toanchet/id1196285236?mt=8

- Play Store (Android): http://play.google.com/store/apps/details?id=com.domain.acledabankqr&hl=en

សម្រាប់​ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចុចទីនេះ http://www.acledabank.com.kh/kh/khm/ps_ebacledatoanchet