(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ធ្វើការទំនាក់ទំនង នៅតាមបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យ ទូទាំង​២៥ខេត្ដ-ក្រុង និងមន្ទីរពេទ្យជាតិ ដែលនេះ ដើម្បីសម្រួលភាពងាយស្រួល និងផ្ដល់ភាពឆាប់រហ័ស ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យកាន់តែប្រសើរមួយកម្រិតទៀត។

សូមពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ មានដូចខាងក្រោម៖