(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖១៤ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៥នាក់ (ស្រី១នាក់)

១៖ ករណីជួញដូរ គ្រឿងញៀន៦ករណី ឃាត់ខ្លួន១៩នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៨ករណី ឃាត់ខ្លួន១៦នាក់៕