(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖៣១ករណី ឃាត់ខ្លួន៦៧នាក់ (ស្រី៦នាក់)
១៖ ករណីជួញដូរ គ្រឿងញៀន២០ករណី ឃាត់ខ្លួន៤០នាក់ (ស្រី៥នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១១ករណី ឃាត់ខ្លួន២៧នាក់ (ស្រីម្នាក់)៕