(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីខេត្តសៀមរាប ប្រកាសផ្អាកការផ្អត់ផ្អង់ចរន្តអគ្គិសនី មួយរយៈពេលខ្លី ចាប់ពីថ្ងៃទី២ ដល់ថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅតាមតំបន់មួយចំនួនក្នុងក្រុងសៀមរាប។ 

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត ចំពោះទីតាំង និងពេលវេលាផ្អាក សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីខេត្តសៀមរាបទាំងស្រុង៖