(ភ្នំពេញ)៖ តាមបញ្ជីឈ្មោះដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានពីក្រសួងសុខាភិបាល នៅយប់ថ្ងៃទី០១ ខែសីហានេះបានបង្ហាញពីឈ្មោះបេក្ខជន ដែលបានប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌ នៅក្រសួងសុខាភិបាល។

សម្រាប់បេក្ខជន ដែលប្រឡងជាប់ទៅតាមមុខជំនាញរួមមាន៖ វេជ្ជបណ្ឌិត និងវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ចំនួន៨០នាក់, ទន្ដបណ្ឌិត ចំនួន២៣នាក់, ឱសថការី ចំនួន២៣នាក់, ទន្ដគិលានុបដ្ឋាក ចំនួន២៤នាក់, បរិញ្ញាបត្រ ឆ្មប​ ចំនួន៥១នាក់, បរិញ្ញាបត្រ គិលានុបដ្ឋាក២៨នាក់, អ្នកបច្ចេកទេស មន្ទីរពិសោធន៍ ៣២នាក់, អ្នកបច្ចេកទេស វិទ្យុសាស្រ្ដ ចំនួន១១នាក់, អ្នកបច្ចេកទេសព្យាបាលដោយចលនា ចំនួន២៣នាក់, គិលានុបដ្ឋាក មធ្យម ចំនួន១៤២នាក់, ធ្មបមធ្យម ចំនួន២៣៣នាក់, គណនេយ្យ៣៦នាក់ និងព័ត៌មានវិទ្យា ចំនួន០៤នាក់។

ខាងក្រោមជាបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនដែលប្រឡងជាប់៖