(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖២២ករណី ឃាត់ខ្លួន៤៨នាក់ (ស្រីម្នាក់)
១៖ ករណីជួញដូរ គ្រឿងញៀន១៧ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៩នាក់ (ស្រីម្នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៥ករណី ឃាត់ខ្លួន៩នាក់៕