(ភ្នំពេញ)៖​ ត្រាមពោលីន (Trampoline) មានច្រើនប្រភេទខុសៗគ្នា បានវត្ដមាននៅកម្ពុជាហើយ អាចរកទិញបាន ដើម្បីបំពេញសេចក្ដីត្រូវការរបស់លោក អ្នក ។

Trampolineនេះ ធានាថាមានសុវតិ្ថភាព សប្បាយ និងគុណភាពខ្ពស់ ។បើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍អាច ទំនាក់ទំនងទិញបានផងដែរ ។

សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ៖ 081 2 8888 2 ៕