(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖២៨ករណី ឃាត់ខ្លួន៥៤នាក់ (ស្រី១២នាក់)
១៖ ករណីជួញដូរ គ្រឿងញៀន១៧ករណី ឃាត់ខ្លួន៣០នាក់ (ស្រី១០នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១១ករណី ឃាត់ខ្លួន២៤នាក់ (ស្រី២នាក់)៕