(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ស្តីពីការប្រកាសជ្រើសរើស ក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ចំនួន១,៦៤៦ក្រុម ស្មើនឹងចំនួន៣,៤៩២នាក់ ជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី ដើម្បីបម្រើការងារនៅតាមឃុំ សង្កាត់នៃរាជធានីខេត្ត សម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព បញ្ជីបោះឆ្នោត និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៧៕

ព័ត៌មានលម្អិតនៃការជ្រើសរើសនេះ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ គ.ជ.ប ទាំងស្រុង៖