(ស្វាយវៀង)៖ អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងដោយបានបញ្ជាក់ថា ខ្លួនកំពុងតែពិគ្រោះយោល់បល់លើគម្រោង កំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីថ្មី សម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម ឧស្សាហកម្ម នៅតំបន់ចែកចាយរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា នៅខេត្តស្វាយវៀង ដែលទិញអគ្កិសនីពីប្រភពបណ្ដាញជាតិ សម្រាប់ខួបនៃឆ្នាំ២០១៧។ នេះបើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង​​ របស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា៕  

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា នៅខាងក្រោមនេះ៖