(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី៨ កក្កដា ខាងមុខនេះ សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប នឹងបើកឱ្យចូលសិក្សាវគ្គថ្មីសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងបណ្ឌិត ដោយសិក្សាជាមួយសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិតល្បីៗ ដែលមានបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងខ្ពស់។

ត្រូវការជ្រើសរើសនិស្សិត ឱ្យចូលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ចំនួនត្រឹមតែ១០០កន្លែង និងថ្នាក់បណ្ឌិតចំនួនត្រឹមតែ ១០កន្លែង ទៀតតែប៉ុណ្ណោះ ចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ។

ទទួលពាក្យចូលសិក្សា ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូត ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧!!!

១-វគ្គសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិតរួមមាន៖

* Development Economy
* Statistics for Research

២-វគ្គសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់រួមមាន៖

* Public Management
* ASEAN: Prospect and Challenges
* Public Finance and Budget
* Theory of analysis in International Relations and Diplomacy
* English Language Practices
* Grammar and Discourse Analysis for Language Teachers
* English Language Teaching Management
* Simulation of Network
* Software Engineering
* Networks and Distributed Programming
* Corporate Finance
* Human Resource Management
* Organization Behavior

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមអ្នកសិក្សាទាំងអស់ មេត្តាអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះចូលរៀនឱ្យបានឆាប់ ព្រោះកន្លែងមានកំណត់។ ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១៥ ៧២ ០០ ៧២, ០១៧ ៧៩៩ ៨៨៩៕