(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋថា ខ្លួននឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី បណ្ដោះអាសន្ន នៅតំបន់មួយចំនួន នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥-១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល ដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅតំបន់ទាំងនោះ៕

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីពេលវេលា និងទីតាំងដែលត្រូវផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង​ទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖