(ភ្នំពេញ)៖ សេចក្តីជូនដំណឹង៖ Fresh News Version ថ្មី ! ទាំងលើ IOS 41. និង Android 33. ត្រូវបានដាក់ដំណើរនៅលើ App store និង Google Play នៅថ្ងៃនេះ ! ជា​ Version ថ្មីចុងក្រោយល្អបំផុត សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលដំណើរការ តាមដានព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយ និងងាយស្រួលទស្សនាផ្សាយផ្ទាល់នានាតាមរយៈ Fresh News TV.

សូម Update Version ថ្មីនេះ ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយបំផុត និងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅលើពិភពលោក៕