(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡានៅថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយស្ដីពីការផ្ដល់​អាហារូបករណ៍ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងវិស័យកម្សាន្ដ កីឡា និងទេសចរណ៍ចំនួន២០កន្លែង នៅសាកលវិទ្យាល័យ​ MONCTON ប្រទេសកាណាដា ដល់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជា។

ចាប់ទទួលពាក្យពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖ https://socrate.umoncton.ca/