(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញផ្សាយតារាងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ដែលត្រូវលក់រាយតាមបណ្តា ស្ថានីយ៍ប្រេងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដែលត្រូវលក់រាយ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា មានដូចជា៖

* តម្លៃសាំងធម្មតា ត្រូវលក់មិនឲ្យលើសពី ៣,៥៥០រៀលក្នុង១លីត្រ
* តម្លៃសាំងស៊ុបពែ ត្រូវលក់មិនឲ្យលើសពី ៣,៦៥០រៀលក្នុង១លីត្រ
* តម្លៃម៉ាស៊ូត ត្រូវលក់មិនឲ្យលើសពី ៣,២៥០រៀលក្នុង១លីត្រ៕