(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១៤ករណី ឃាត់ខ្លួន២៨នាក់ ស្រី១នាក់ (អាវុធហត្ថបង្ក្រាប២ករណី ឃាត់ខ្លួន៣នាក់)  
១៖ ករណីជួញដូរ គ្រឿងញៀន៩ករណី ឃាត់ខ្លួន១៩នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៥ករណី ឃាត់ខ្លួន៩នាក់៕